Metselstraat 75, 3300 Vissenaken


De Gors logo Natuur.Huis 'De Gors'

 

 


Home | De Gors | Situering | Kalender | Huishoudelijk reglement | Reglement gebruiker | Reserveren | Foto's | Contact |


Zetel: Metselstraat 75, 3300 Tienen-Vissenaken.

 

Benaming, zetel, duur, doel

Natuur.huis de Gors, als…

 • Een poort tussen de dorpskern Vissenaken Sint-Maarten en het aansluitend natuurgebied Rozendaalbeekvallei.
 • Een ontmoetingsplaats voor professionele en vrijwillige landschapsbeheerders en individuele bezoekers en natuurrecreanten in groep.
 • Het centrum is de uitvalsbasis voor het uitvoeren van het natuurbeheer in het aansluitend natuurgebied en de ruime regio.
 • Het natuur.huis biedt onderdak aan het professionele landschapsteam, bestaande uit doelgroeparbeiders.
 • Ook de verschillende vrijwillige beheerteams zullen van hieruit hun beheerwerken kunnen uitvoeren.
 • Scholen en klasgroepen vinden hier binnen het kader van Educatief Natuurbeheer de perfecte startplaats.
 • Alle noodzakelijke beheermaterialen voor vrijwilligers en professionelen, van zeisen en rijven, tot moerastractor en ijzeren paard, vinden hier een degelijk onderdak.
 • In het atelier zal voldoende ruimte zijn voor professionele en vrijwillige medewerkers om deze machines en werktuigen degelijk en duurzaam te onderhouden op een milieuverantwoorde wijze.
 • Ook opleidingen natuurbeheer en onderhoud van het bijhorende materiaal kunnen hier doorgaan.
 • Het centrum maakt deel uit van de nieuwe trage weg die de dorpskern verbindt met het achterliggend natuurgebied.
 • De transparante polyvalente ruimte benadrukt de band en zichtas tussen dorp en natuurgebied. In deze ruimte kunnen zowel het professionele team als de beheerteams terecht voor overleg, vergader- en infomomenten. Verschillende cursussen en natuurklassen (als het weer het gebruik van de openluchtklas het niet toelaat) zullen hier onderdak vinden.
 • Het gebouw zelf staat model voor duurzaam en klimaatvriendelijk bouwen van bedrijfsgebouwen.

De werking rond het Natuur.huis...

is een onderdeel van Natuurpunt Velpe-Mene, een streekgebonden afdeling van Natuurpunt. Natuurpunt Velpe-mene heeft een werking in de gemeente Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden en Tienen.
Deze afdeling behoort tot de Regionale Vereniging Natuurpunt Oost-Brabant, de opvolger van de Regionale vereniging Natuur en Landschap.

De werking van Natuurpunt Velpe-mene is gericht op het verenigen van mensen rond natuur, landschap en biodiversiteit. Dit rond natuurbeheer, natuurstudie en natuureducatie.

Natuurpunt Beheer vzw is eigenaar van het gebouw.

"Natuur.huis De Gors", afgekort “De Gors”.

Thematische werkgroep
De dagelijkse werking rond de Gors zal worden uitgewerkt door een thematische werkgroep, afgevaardigd door Natuurpunt Velpe-Mene.
De zetel van de thematische werkgroep is gevestigd te 3300 Tienen, Metselstraat 75.
De thematische Werkgroep wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Doel van de thematische werkgroep is het uitwerken van een werking rond De Gors. Dit natuur.huis is er opgericht om een publiekswerking op te bouwen rond de thema’s natuur, landschap, erfgoed en duurzaamheid in het werkingsgebied van afdeling Velpe-Mene.  Activiteiten rondom deze thema’s kunnen plaats vinden in het centrum zonder de draagkracht van De Gors en het natuurgebied te overschrijden.

Doel van De Gors is actieve vrijwilligers en professionele medewerkers samen te brengen rond deze 4 thema’s en ook een publieksgericht aanbod uit te bouwen rond deze thema’s en rond de natuurgebieden van Velpe-mene.

Deze opsomming is niet limitatief.

Structuur

Deze thematische werkgroep maakt deel uit van de afdeling Natuurpunt Velpe-Mene. 
De werkgroep wordt gedragen door vrijwilligers en heeft een democratische inslag en structuur. De vereniging heeft een ongebonden karakter en stelt zich onafhankelijk op. Ze kan echter haar medewerking verlenen aan alle groeperingen en instellingen die een gelijkaardig of complementair doel nastreven. Het huishoudelijk reglement, hierna genoemd het reglement, stelt ter zake nadere bepalingen vast.

Aangesloten kernen.
De thematische werkgroep De Gors zal zowel de praktische organisatie van De Gors op zich nemen als meewerken aan de inhoudelijke uitbouw van het natuur.huis. Voor de inhoudelijke uitwerking zal er steeds een samenwerking zijn binnen de afdeling Natuurpunt Velpe-Mene, haar respectievelijke kernen en werkgroepen, de Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant en Natuurpunt Beheer vzw.  Deze kernen en werkgroepen kunnen zich aansluiten bij de werking van De Gors en krijgen hierdoor vrijstelling van huur voor gratis activiteiten en voorrang in de kalender. Voor winstgevende activiteiten vallen de aangesloten kernen en werkgroepen onder tarief 1. De aangesloten kernen kunnen ook een afvaardiging krijgen in de werkgroep De Gors.

Bijdrage voor de aangesloten kernen en werkgroepen zal jaarlijks worden bepaald worden binnen Natuurpunt afdeling Velpe-Mene.

 

De werkgroep De Gors legt een verslag neer op de jaarlijkse algemene vergadering van Natuurpunt Velpe-Mene met het oog op de algemene bespreking en planning van de werking en financiën, alsook in voorkomend geval met het oog op de aanduiding van de afgevaardigde van de afdeling en kernen in de werkgroep.

De werkgroep De Gors bestaat uit leden van Natuurpunt Velpe-Mene.  Er zijn afgevaardigde leden en actieve leden.
Elke aangesloten kern kan één afgevaardigde sturen naar de werkgroep, als ook één afgevaardigde van Natuurpunt Beheer.

Op de Lokale Algemene Vergadering Velpe-Mene brengt de werkgroep een jaarverslag uit over de werking, en legt er rekenschap af van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar.
Het batig saldo van de resultatenrekening behoort toe aan Natuurpunt Velpe-Mene.

 


Natuur.Café De Gors
open op: